Statut Fundacji Twórcze Superwizje

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja Twórcze Superwizje, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Fundatorów w osobach Justyny Sekuły i Tomasza Pileckiego aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Annę Smal-Rajcę z Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu w dniu 7 lutego 2022 r. .
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Fundacja ma prawo do posiadania i używania pieczęci, odznak oraz loga zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Nowy Sącz w Województwie Małopolskim.
2. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć biura terenowe poza siedzibą Fundacji.

§ 3

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
3. Fundacja może powoływać inne podmioty, w tym w szczególności: fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej.

§ 4

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 6

1. Celami Fundacji są:
1) inicjowanie, wspieranie i promocja interdyscyplinarnych działań na styku sztuki, rzemiosła i kultury oraz innych dziedzin życia społecznego;
2) rozwijanie pozaakademickiej działalności artystycznej i rzemieślniczej oraz popularyzowanie wiedzy na temat nurtu sztuki jakim jest art brut;
3) kształtowanie postawy świadomego obcowania ze sztuką, rzemiosłem i kulturą dla zachowania i pomnażania zdrowia psychicznego i harmonijnego rozwoju społecznego;
4) inicjowanie, wspieranie i promocja różnorodnych form edukacji artystycznej i kulturalnej oraz propagowanie idei edukacji przez całe życie;
5) inicjowanie, wspieranie i promocja działań związanych z ekopsychologią, budownictwem naturalnym i permakulturą oraz propagowanie idei samowystarczalności;
6) popularyzowanie wiedzy z dziedziny arteterapii;
7) tworzenie, prezentacja i promocja szeroko pojmowanych dzieł sztuki, rzemiosła i wytworów kultury;
8) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie różnorodnych form twórczego wyrazu;
9) prowadzenie działalności na rzecz innowacyjnych form edukacji, w tym w szczególności e-learningu;
10) aktywizacja społeczności lokalnych i działalność wspomagająca rozwój wspólnot;
11) inicjowanie współpracy krajowej i międzynarodowej w dziedzinie promowania idei dialogu poprzez sztukę i nowe media;
12) propagowanie oraz promocja działań związanych z integracją wewnątrzpokoleniową i międzypokoleniową;
13) wspieranie i promowanie wszelkich przedsięwzięć realizujących cele wspólne z celami Fundacji;
14) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
15) działalność charytatywna i dobroczynność;
16) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
17) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
18) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
19) działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością;
20) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
21) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
22) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
23) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
24) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
25) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
26) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
27) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
28) turystyka i krajoznawstwo;
29) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
30) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
31) promocja i organizacja wolontariatu;
32) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
33) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
34) działalność na rzecz rewitalizacji;
35) działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych.
2. Fundacja dla realizacji celów, o których mowa w ust. 1, prowadzi działalność pożytku publicznego. Działalność ta może przyjmować formę nieodpłatną lub odpłatną. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 7

Fundacja realizuje swe cele poprzez:
1) organizację, prowadzenie, finansowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach, kursach, warsztatach, zajęciach edukacyjnych, pokazach, szkoleniach, prezentacjach, konferencjach, seminariach, wystawach, plenerach, akcjach artystycznych, konkursach i innych inicjatywach związanych z celami statutowymi Fundacji;
2) organizowanie wycieczek edukacyjno-poznawczych, wizyt studyjnych i imprez integracyjnych związanych z celami statutowymi Fundacji;
3) działalność wydawniczą i publikacyjną służącą prezentacji i promocji programów, działań i rozwiązań dotyczących realizacji celów Fundacji;
4) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami, organizacjami oraz przedstawicielami różnych krajów i społeczności w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;
5) inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju kultury i sztuki oraz wspomaganie ich realizacji;
6) inicjowanie i stwarzanie warunków do działań społecznych i gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia kultury i sztuki;
7) współpracę i współdziałanie z mediami (prasa, telewizja, radio, Internet) w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji;
8) przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym, opracowującym i uczestniczącym w programach zbieżnych z celem Fundacji;
9) organizację i prowadzenie zbiórek publicznych, akcji charytatywnych i aukcji;
10) organizację i prowadzenie funduszy służących wspieraniu działania Fundacji;
11) doradztwo oraz udzielanie wsparcia osobom fizycznym i prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora kreatywnego;
12) doskonalenie kadr i wspieranie osobistego i zawodowego rozwoju pracowników i współpracowników Fundacji;
13) upowszechnianie wiedzy dotyczącej obszarów działania Fundacji;
14) prowadzenie badań, studiów oraz tworzenie ekspertyz dotyczących obszarów działania Fundacji;
15) zbieranie i opracowywanie informacji o inicjatywach kulturalnych, gospodarczych, społecznych i obywatelskich;
16) inicjowanie wszelkich przedsięwzięć mających na celu propagowanie i wspieranie postaw i działań prospołecznych;
17) realizację i wspieranie zadań publicznych, szczególnie w obszarach i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnych z kierunkami wskazanymi w dokumentach strategicznych krajowych i europejskich oraz strategiach lokalnych i sektorowych;
18) współpracę z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorstwami w zakresie objętym celami Fundacji;
19) uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych zbieżnych z celami Fundacji,
20) wszelkiego rodzaju inicjatywy i wszelkie inne formy działania prawem dozwolone, a sprzyjające realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI

§ 8

Organami fundacji są:
1. Zarząd Fundacji,
2. Rada Fundacji.

§ 9

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa z 1 do 3 członków.
3. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy, określając jednocześnie funkcje pełnione przez poszczególnych członków Zarządu (Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu).
4. Fundatorzy mogą być powoływany do Zarządu Fundacji.
5. Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony.
6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a) odwołania,
b) pisemnej rezygnacji zgłoszonej jednemu z Fundatorów Fundacji,
c) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
d) śmierci Członka.
7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb.
9. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek jednego z pozostałych Członków Zarządu.
10. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu wraz z porządkiem obrad powinno być dokonane w formie elektronicznej (e-mail) lub SMS-em przynajmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia.

§ 10

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków finansowych jest upoważniony:
a) w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie,
b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.

§ 11

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych,
c) realizacja celów statutowych,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) składanie wniosków do Rady Fundacji o zwołanie jej posiedzenia,
h) podjęcie uchwał w przedmiocie ustanowienia ambasadorów Fundacji,
i) podjęcie uchwały o założeniu przez Fundację spółki kapitałowej, jak również podjęcie uchwały w przedmiocie objęcia lub nabycia przez Fundację udziałów i akcji takich spółek,
j) podjęcie uchwały o założeniu przez Fundację spółdzielni socjalnej, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej i klubu integracji społecznej,
k) złożenie wniosku do Fundatorów o zmianę statutu,
l) podjęcie uchwały o połączeniu bądź likwidacji Fundacji,
m) podjęcie uchwały w przedmiocie członkostwa Fundacji w krajowych i zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach działania, powoływania innych fundacji oraz uzyskania statusu członka wspierającego w stowarzyszeniach,
n) podjęcie uchwały we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
2. Zarząd jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Fundacji corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji.
3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie lub odpłatnie, na podstawie
np.: umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Członkowie Zarządu mogą być również zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych przy realizacji działań merytorycznych w projektach i przedsięwzięciach realizowanych przez Fundację.

§ 12

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 3 członków.
3. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy w drodze uchwały. Funkcje pełnione w Radzie Fundacji przez poszczególnych członków (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Członek) zostaną każdorazowo określone przez Fundatorów w akcie powołania.
4. Członków Rady Fundacji powołuje się na czas nieoznaczony.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a) odwołania,
b) pisemnej rezygnacji zgłoszonej jednemu z Fundatorów Fundacji,
c) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
d) śmierci Członka.
6. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 13

1. Do zadań Rady Fundacji należy:
a) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
b) zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
c) wyrażenie zgody na założenie przez Fundację spółki kapitałowej, jak również podjęcie uchwały w przedmiocie objęcia lub nabycia przez Fundację udziałów i akcji takich spółek,
d) wyrażenie zgody na założenie przez Fundację spółdzielni socjalnej, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej i klubu integracji społecznej,
e) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu Fundacji, na podstawie których pełnią oni swoje funkcje,
f) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, na mocy których członkowie Zarządu Fundacji realizują działania merytoryczne w projektach i przedsięwzięciach realizowanych przez Fundację,
g) ustalanie wysokości wynagrodzenia należnego członkom Zarządu z tytułu realizacji umów, o których mowa w pkt. e) oraz pkt. f) oraz ewentualnych nagród z tego tytułu
i ich wysokości.
2. Przy zawieraniu z Członkami Zarządu umów, o których mowa w ust. 1 pkt. e) oraz pkt. f) Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji bądź powołany przez Radę Fundacji pełnomocnik.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Zwyczajne posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy określając porządek obrad.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Fundacji wraz z porządkiem obrad powinno być dokonane w formie elektronicznej (e-mail) lub SMS-em przynajmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia.
4. Rada Fundacji może być zwołana przez Przewodniczącego na pisemny wniosek Zarządu bądź na pisemny wniosek przynajmniej dwóch członków Rady. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Fundacji powinien zawierać porządek obrad.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Do zawiadomienia o posiedzeniu Rady Fundacji stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a w ich nieobecności najstarszy członek Rady Fundacji.
7. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

ROZDZIAŁ IV
FUNDATORZY

§ 15

1. Fundatorzy podejmują uchwały.
2. W przypadku śmierci Fundatora na jego miejsce wstępują spadkobiercy, jeżeli wyrażą taką wolę.
3. Za Fundatora uważa się również spadkobierców Fundatora, którzy wyrazili wolę wstąpienia w miejsce zmarłego Fundatora.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 16

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 złotych wniesiony przez Fundatorów oraz pozostałe składniki majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 17

1. Majątek Fundacji pochodzi z:
a) funduszu założycielskiego,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) zbiórek publicznych, aukcji i imprez, organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
d) opłat i składek uiszczanych przez uczestników projektów realizowanych przez Fundację i innych wpływów z działalności statutowej,
e) dotacji, subwencji, kontraktów, zleceń, usług, grantów,
f) funduszy publicznych i europejskich,
g) dochodów z majątku.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 18

1. Majątek Fundacji przeznaczony będzie w całości na realizację celów Fundacji oraz na pokrycie kosztów jej bieżącej działalności. Darczyńca, spadkodawca lub zapisodawca może wskazać cel na jaki przeznaczone zostaną jego środki.
2. Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 19

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

§ 20

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

§ 21

1. Fundatorzy dopuszczają możliwość zmiany statutu Fundacji, w szczególności poprzez doprecyzowanie jej celów.
2. Zmiany statutu Fundacji dokonują Fundatorzy w drodze uchwały z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o zbliżonych celach działania, fundatorem w innych fundacjach oraz członkiem wspierającym w stowarzyszeniach.
2.Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 23

Dla efektywniejszego urzeczywistnienia swoich celów, na mocy uchwały Zarządu Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych każdorazowo przez zainteresowane strony.

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których była ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Uchwały o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu Likwidatora oraz o wyborze innej Fundacji prowadzącej pokrewną działalność statutową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, celem przekazania jej majątku Fundacji po jej zlikwidowaniu podejmuje Zarząd Fundacji. Uchwały muszą być podjęte bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.